Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

1. INTRODUCERE

MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal își asumă angajamentul de a proteja și respecta confidenţialitatea datelor cu caracter personal.

Prin intermediul acestei politici vă explicăm cum și de ce colectăm, utilizăm și gestionăm datele cu caracter personal, de aceea vă rugăm să citiţi cu atenţie pentru a înţelege în ce scopuri și ce date cu caracter personal colectăm, precum și toate drepturile de care dispuneţi cu privire la datele dumneavoastră, în conformitate cu Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și dispoziţiile naţionale în materia protecţiei datelor cu caracter personal

În completarea prezentei Politici de confidenţialitate vă rugăm să citiţi și ”Politica de cookie-uri”, pentru a afla modalitatea în care  lysaskin.ro folosește cookie-urile.

În cazul în care aveţi nelămuriri cu privire la prezenta politică sau privind modul de utilizare a datelor dumneavoastră, vă stăm la dispoziţie și ne puteţi contacta în scris, la următoarele date de contact:

Denumirea Operatorului: MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL,

Adresă: România, București, strada Av. Popisteanu nr. 54A, clădirea 2 etaj 7, sector 1, cod poștal 012095

E-mail: [email protected]

De la momentul primirii cererii, Magnapharm Marketing and Sales România va formula un răspuns în termen de o lună. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

Cererile dumneavoastră vor fi păstrate pentru o perioadă de 3 ani de la primirea acestora.

II. DEFINIŢII

În cadrul prezentei Politici de confidenţialitate în mediul online sunt utilizaţi termeni având următoarele semnificaţii:

date cu caracter personal” – orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare” – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea;

restricţionarea prelucrării” – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

operator” – MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL, entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având calitatea de utilizator al numelui de domeniu –  lysaskin.ro

consimţământul persoanei vizate” – orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

autoritate de supraveghere” – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Plaformă online”/ „website” – paginile de internet dezvoltate în cadrul numelui de domeniu deţinut de către MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL –  lysaskin.ro

Cookie-urile” sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflaţi pe Internet, inclusiv pe website. [Pentru mai multe informaţii privind fișierele de tip cookie, vă rugăm că parcurgeţi Politica de Cookie-uri]

III. COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL prin raportare la obiectul de activitate, prelucrează date cu caracter personal în temeiul:

 • dispoziţiilor legale aplicabile privind desfășurarea activităţii;
 • dispoziţiilor legale privind raporturile de muncă;
 • dispoziţiilor legale privind raporturile contractuale;
 • consimţământului liber, informat și expres exprimat;
 • interesului legitim aparţinând MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL, care derivă din natura obiectului de activitate.

MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL va prelucra datele cu caracter personal conform dispoziţiilor legale privitoare la păstrarea datelor sau conform perioadei de retenţie declarate, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

Structura actuală a website-ului  lysaskin.ro nu implică colectarea directă de date personale, decât prin intermediul fișierelor de tip cookie, pentru a asigura o experienţă mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor vizitatorilor, inclusiv conţinut publicitar adaptat și individualizat intereselor și preferinţelor, precum și în scopuri statistice.

Înainte de a continua navigarea în cadrul website-ul  lysaskin.ro, recomandăm parcugerea celor două Politici – Politica de confidenţialitate și Politica de Cookie. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru, confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. În principal utilizând 3 module de cookie pentru

 • a stoca preferinţele vizitatorilor
 • a asigura buna operare a website-ului
 • a colecta date analitice (despre comportamentul utilizatorilor)

Setările cookie pot fi modificate oricând, urmând indicaţiile din Politica de Cookie-uri.

În situaţia în care doriţi să intraţi în contact prin utilizarea datelor de contact indicate în cadrul website-ului  lysaskin.ro sunt prelucrate datele cu caracter personal, pe care înţelegeţi să le divulgaţi, precum: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, orice alte informaţii/detalii pe care le furnizaţi prin utilizarea canalelor de comunicare/contact.

Termenul de retenţie stabilit pentru astfel de comunicări este de 3 ani de la data furnizării răspunsului, cu condiţia inaplicabilităţii altor termene de retenţie impuse de prevederile legale aplicabile.

IV. PARTAJAREA ȘI TRANSFERAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL a implementat o strategie fermă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și ia toate măsurile necesare pentru a nu se realiza acţiuni de transfer al datelor cu caracter personal.

Partajarea datelor dumneavoastră persoanele către terţi se poate realiza în principal pentru următoarele scopuri (enumerarea nu este limitativă):

 • îndeplinirea obiectivelor specifice în concordanţă cu interesul legitim MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL;
 • îndeplinirea activităţilor având ca obiect servicii IT (suport și dezvoltare), publicitate și comunicare, servicii digitale etc.
 • exprimarea expresă a consimţământului;
 • respectarea obligaţiilor impuse de prevederile legale în vigoare;
 • respectarea dispoziţiilor și prevederilor privind inspecţiile și controalele desfășurate de către autorităţile publice, instituţii și/sau alte entităţi competente;

Procesul de partajare și transferare a datelor cu caracter personal are la bază principiul utilizării minime a datelor personale și depunerea de eforturi susţinute pentru a ne asigura că toate entităţile cu care colaborăm respectă cerinţele de securitate și siguranţă în prelucrarea datelor.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL vă asigură că orice transfer de date, dacă este necesar, se face cu respectarea strictă a legislaţiei în domeniu, respectiv cu toate cerinţele legale prevăzute de către Regulamentul 2016/679. În contextul operaţiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către partenerii noștri (societăţi din același grup) aflaţi în state din Uniunea Europeană (“EU”), Spaţiul Economic European (“SEE”).

V.SECURITATEA PRELUCRĂRILOR DATELOR

MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL va evalua și va adapta în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura că acestea sunt adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal prelucrate. În acest sens, MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL implementează cele mai noi soluţii tehnice pentru menţinerea securităţii la un nivel adecvat.

VI. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneţi oricând de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveţi dreptul de a obţine confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora.

Furnizarea informaţiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situaţia în care solicitaţi copii ale informaţiilor deja comunicate și/sau în situaţia unor solicitări repetate MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL are dreptul de a refuza să răspundă în situaţia unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.

 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporţionate;
 • Dreptul de a obţine restricţionarea prelucrarii, în cazul în care:
 • consideraţi că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală, însă nu doriţi ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
 • în cazul în care MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă aveţi nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanţă;
 • Drept de a solicita ștergereadatelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în calitate de persoana vizată, vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
 • vă exercitaţi dreptul de a vă opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimţământul cu privirela prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimţământul, fără însă a afecta legalitatea activităţilor de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, atunci când prelucrarea se întemeiează pe un interes legitim, precum și dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparţin, Societatea noastră și afiliaţii noștri nu realizează activităţi de profilare, în sensul regulamentului 2016/679/UE. Toate datele personale prelucrate de către MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL sunt deţinute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, reprezintă dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-aţi furnizat către MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în cazul în care prelucrarea are la bază consimţământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

 • Dreptul de a depune o plângerela Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Puteţi contacta Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail [email protected], sau la numărul de telefon +40.318.059.211.

Prin prezenta Politica de confidenţialitate asigurăm respectarea obligaţiei de transparenţă și a cerinţelor de informare privind protecţia datelor cu caracter personal în raport de platforma online  lysaskin.ro. Cu toate acestea, este posibil să nu fie prevăzute toate situaţiile / cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate, situaţia în care vă stăm la dispoziţie pentru orice clarificări sau informaţii prin Responsabilul cu Protecţia Datelor, care poate fi contactat în scris prin următoarele modalităţi:

adresa de email – [email protected] și/sau în scris la adresa România, București, strada Av. Popisteanu nr. 54A, clădirea 2 etaj 7, sector 1, cod poștal 012095

Pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar, MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL va actualiza și va completa prezenta informare. Politica de confidenţialitate va fi publicată în cadrul website-ului în forma cea mai recentă a acesteia. Vă sfătuim să verificaţi periodic secţiunea Politica de confidenţialitate pentru a fi informaţi cu privire la aceste posibile modificări.